×MegrendelésKik vagyunk?HírekBejelentkezés

Geodéta NET országos RTK szolgáltatás

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1.1

Az iNFOBEX Kft. Geodéta-NET RTK Központ által előállított valós idejű adatok szolgáltatásának feltételei

iNFOBEX Kft., mint Szolgáltató adatai:
Szolgáltató székhelye: 6500 Baja, Szegedi út 121. földszint 2.
Geodéta-NET RTK Központ helye: Baja
Geodéta-NET RTK Központ telefonszáma: +36 79 523 168
Geodéta-NET RTK Központ e-mail címe: geodetanet{at}infobex{dot}hu
Geodéta-NET RTK Központ honlapja: www.geodetanet.hu

A Szolgáltató az Egyedi adatszolgáltatási szerződés szerinti szolgáltatást a jelen Általános szolgáltatási feltételek betartása esetén az Egyedi adatszolgáltatási szerződés időtartamára jelen Általános szolgáltatási feltételekben meghatározott időbeli korlátok között folyamatosan biztosítja, karbantartást és hibaelhárítást végez.

1. Definíciók

1.1. Az Általános Szolgáltatási Feltételekben - továbbiakban: ÁSZF - használt kifejezések a felek egységes értelmezésében az alábbiakat jelentik:

Felek: Együttesen jelenti a Felhasználót és a Szolgáltatót.
Felhasználó: Aki a szolgáltatás igénybevételére az Egyedi adatszolgáltatási szerződést a Szolgáltatóval megkötötte.
Szolgáltató: iNFOBEX Kft.
Szolgáltatás: A Geodéta-NET RTK Központ valós idejű korrekciós adatszolgáltatásokat nyújt.
Egyedi adatszolgáltatási szerződés: A Szolgáltató és a Felhasználó által az ÁSZF rendelkezései alapján megkötött Egyedi adatszolgáltatási szerződés RTK jelkorrekció felhasználására.
A szolgáltatások ellenértéke: A Felhasználó által fizetendő, a jelen Általános Szolgáltatási Feltételekben meghatározott díj.

2. Az ÁSZF célja, hatálya

2.1 Az ÁSZF célja

Az ÁSZF célja, hogy meghatározza az Egyedi adatszolgáltatási szerződéssel megrendelt szolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit, valamint a Felhasználó és a Szolgáltató között jelen szerződéssel létrejövő jogviszonyból eredő jogait és kötelezettségeit.

2.2. Az ÁSZF tárgyi, személyi és időbeli hatálya

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit felülvizsgálni és módosítani. A Szolgáltató a Felhasználókkal kötött, adatelérési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Egyedi adatszolgáltatási szerződésben feltünteti, hogy az Egyedi adatszolgáltatási szerződés a mindenkor hatályos ÁSZF- ből és az Egyedi adatszolgáltatási szerződésből áll. A módosításokról a Szolgáltató a www.geodetanet.hu honlapon tájékoztatja a Felhasználót. A mindenkori díjszabást a Szolgáltató a www.geodetanet.hu honlapon teszi közzé.
Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, továbbá a Szolgáltatóval a szolgáltatás igénybevétele céljából jogviszonyba kerülő Felhasználóra.
Felhasználóként szerződő fél lehet természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság.
Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatási jogosultsága fennállásának ideje alatt hatályos.
Az ÁSZF mindenkori módosításai a módosítás időpontjától kezdődően módosítják a Felhasználó és a Szolgáltató által megkötött Egyedi adatszolgáltatási szerződés vonatkozó rendelkezéseit. Az ÁSZF mindenkori módosításának időpontja megegyezik a módosítás elektronikus formában történő közzétételének időpontjával.

2.3 Közzététel

Az ÁSZF, a szolgáltatással, vagy annak változásával kapcsolatos információk a szolgáltatás megkezdésének napjától megtekinthetők a www.geodetanet.hu honlapon. A Felhasználókat érintő fontosabb változások - különösen azok, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, az Egyedi adatszolgáltatási szerződésre vonatkozó rendelkezésektől eltérnek – a www.geodetanet.hu honlapon kerülnek közzétételre és így válnak a nyilvánosság számára elérhetővé.

3. A szerződéskötés rendje

Igénylő a www.geodetanet.hu oldalon kitölti a megrendelőt. A kitöltött megrendelő alapján Szolgáltató elkészíti az „Egyedi adatszolgáltatási szerződés RTK jelkorrekció felhasználására” nyomtatványt és a szolgáltatásra vonatkozó díjbekérőt, mely dokumentumokat cégszerűen aláírva, 2 példányban postai úton Igénylő részére megküld. Az „Egyedi adatszolgáltatási szerződés RTK jelkorrekció felhasználására” nyomtatványt a Felhasználó cégszerűen aláírja két példányban, melyből egy példányt Szolgáltató részére visszaküld postai úton. A szolgáltatás díjának, Szolgáltató számlájára érkezését követő 8 munkaórán belül, Szolgáltató e-mailen keresztül megküldi az Igénylő részére előállított egyedi felhasználói nevet és jelszót. Az igénylő a felhasználói név és a jelszó kézhezvételével válik Felhasználóvá.

3.1. Az Egyedi adatszolgáltatási szerződés hatályba lépésének rendje

Az Egyedi adatszolgáltatási szerződés megkötésének, egyben hatályba lépésének az időpontja az a nap, amelyen a Felhasználó a www.geodetanet.hu online felületen elfogadta az ÁSZF –t és Szolgáltató bankszámlájára megérkezett a szolgáltatás díjának összege vagy a Felhasználó által aláírt „Egyedi adatszolgáltatási szerződés RTK jelkorrekció felhasználására” szerződés Szolgáltatóhoz megérkezett és a szolgáltatás díjának összege Szolgáltató bankszámláján könyvelődött. A szolgáltatás megkezdésének időpontja az a nap, amikor a Szolgáltató által aláírt Egyedi adatszolgáltatási szerződést követően az igénylő a Szolgáltatótól megkapja a felhasználói nevet és jelszót.

3.2. Az Egyedi adatszolgáltatási szerződés időtartama

Az Egyedi adatszolgáltatási szerződés a felek között a „Megrendelőlapon” megjelölt, 1 hónap vagy 1 év határozott időre jön létre. A határozott idő elteltét követően az Egyedi adatszolgáltatási szerződés megszűnik. Az Egyedi adatszolgáltatási szerződés hatályát veszti az ÁSZF 10.5. pontjában meghatározott esetekben.

4. A Szolgáltató kötelezettségei

4.1 A szolgáltatás minőségi előírásoknak való megfelelése

A Szolgáltató biztosítja, hogy az Egyedi adatszolgáltatási szerződés hatályának fennállása alatt, a szolgáltatás az ÁSZF és az Egyedi adatszolgáltatási szerződés rendelkezései szerint a minőségi követelményeknek megfelel, az Egyedi adatszolgáltatási szerződés érvényességének teljes tartama alatt.

4.2. Felhasználói támogatás nyújtása

Az Egyedi adatszolgáltatási szerződések megkötését, nyilvántartását, kezelését a Szolgáltató végzi. A Szolgáltató köteles a teljes körű felhasználói támogatást telefonon, vagy e-mailen keresztül munkanapokon hétfőtől péntekig 7:00-17:00 óra között működtetni. A Felhasználó bármely helyszínről közvetlenül jelezheti problémáját, ill. a szolgáltatás meghibásodását. A szolgáltatással kapcsolatos, nem hibabejelentésnek minősülő észrevételeket, panaszokat írásos formában az Infobex Kft-nek címezve fogad el a Szolgáltató.

4.3. Titoktartási kötelezettség

A Szolgáltató a Felhasználót érintő adatokat a személyes adatok védelméről rendelkező mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli.
Az összes olyan adat, információ, anyag és bármely dokumentum (továbbiakban: adat), amely kapcsolatos valamely féllel, ezen fél üzleti titkát képezi. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezeket az adatokat titokban tartják, harmadik személy részére a másik fél előzetes írásbeli engedélye, vagy kifejezett törvényi felhatalmazás, illetve bírósági kötelezés nélkül át nem adják, nem hozzák nyilvánosságra, vagy más módon harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszik.

5. A Felhasználó kötelezettségei

5.1 Díjfizetés

A Felhasználó köteles - az összes felhasználóneve után - az Egyedi adatszolgáltatási szerződés szerinti szolgáltatásokért a mindenkori érvényes díjszabásnak megfelelő díjakat, továbbá a Felhasználó fizetési mulasztásából eredő költségeket az ÁSZF -ben szabályozott fizetési rendnek megfelelően határidőre megfizetni.
A Szolgáltató a szolgáltatásokért járó valamennyi ellenértéket, a különböző kedvezmények körét, ill. azok igénybevételének feltételeit is az Egyedi adatszolgáltatási szerződésben teszi közzé. Az Egyedi szolgáltatási szerződést is érintő díjváltozásról a Szolgáltató a díjváltozást megelőzően értesíti a Felhasználót a www.geodetanet.hu honlapon.

5.2 Adatok átadása harmadik félnek

Az Geodéta-NET RTK rendszer által előállított adatok a Szolgáltató tulajdonát képezik, melyeket a Felhasználó harmadik félnek további felhasználásra át nem adhat. Engedély nélküli adatátengedés az Egyedi szolgáltatási szerződés azonnali hatályú felmondását és a felhasználói jelszó azonnali letiltását vonja maga után.

5.3 Adatok továbbítása

A valós idejű adatok, korrekciók saját részre történő továbbítása, újrasugárzása (pl. rádiós úton), a Szolgáltató jóváhagyásával lehetséges.

5.4 Adatváltozás bejelentése

A Felhasználó haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Szolgáltatót a személyét érintő (név, számlázási cím stb.) változásokról. Köteles értesítenie a Szolgáltatót jogutódlás esetén is. Ennek elmulasztása az Egyedi adatszolgáltatási szerződés azonnali hatályú felmondását és a felhasználói név azonnali letiltását vonja maga után.

5.5 Reklamációk

Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a számla tartalmával, a számlában meghatározott fizetési határidőig írásban számlapanaszt nyújthat be a Szolgáltatóhoz.

6. Felhasználó jogai

6.1 A Felhasználó adatainak kezelése

A Szolgáltatót a Felhasználó személyes adatait illetően adatvédelmi és titoktartási kötelezettség terheli, a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások szerint. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség kiterjed a Szolgáltató alkalmazottaira és megbízottaira is.
A Szolgáltató titoktartási kötelezettség betartásával kezeli a felhasználói nevet és a jelszót. A Felhasználó kérésére a Szolgáltató köteles lecserélni a belépéshez szükséges jelszót.

7. A Szolgáltató jogai

7.1 A Felhasználó nyilvántartása

A Szolgáltató a Felhasználóval kötött Egyedi adatszolgáltatási adatszerződést nyilvántartásba veszi. A szerződés megszűnésekor a Felhasználó adatai a jogszabályoknak megfelelően archiválásra és az aktív nyilvántartásból törlésre kerülnek.

7.2 A Felhasználó forgalmának megfigyelése

A Felhasználó számláinak elkészítése illetve a reklamációk tisztázása érdekében a szolgáltatás igénybevételekor minden adatmozgással járó folyamat során az adatok rögzítésre kerülnek.

8. Az Egyedi adatszolgáltatási szerződés módosítása

Módosul az Egyedi adatszolgáltatási szerződés a Felhasználó adataiban, valamint a Felhasználó hozzáférési jogosultságában történt változás következtében, továbbá a szolgáltatásra vagy a szolgáltatás nyújtása tekintetében a Szolgáltatóra vonatkozó jogszabályi előírások módosítása esetén.
Az Egyedi adatszolgáltatási szerződés közös megállapodás alapján történő módosításának kell tekinteni, ha a Felhasználó írásbeli igénylése alapján a Szolgáltató további felhasználói nevet biztosít a Felhasználó számára.

9. A szolgáltatás elérhetetlensége, szüneteltetése, felfüggesztése

9.1 A szolgáltatás szüneteltetése

Ha a szolgáltatás átmeneti jelleggel akadályba ütközik, a szolgáltatás szünetel. Ez nem érinti a jogviszony folytonosságát, valamint a Felhasználó díjfizetési kötelezettségét.
A Szolgáltatás szüneteltetésére szolgálati okból (szoftvercsere, karbantartás, felújítás, bővítés, stb.), elháríthatatlan külső ok következtében, vagy jogszabály által feljogosított szervek rendelkezése alapján kerülhet sor.
A szüneteltetésről a Felhasználót - amennyiben az előre ismert és tervezett - előzetesen értesíteni kell.
A Szolgáltató a hálózat és a szolgáltatói tulajdonban lévő eszközök rendes karbantartását megelőzően legalább 5 nappal korábban értesíteni köteles a Felhasználót. A szolgáltatás folyamatos igénybevételének biztosítása érdekében a Szolgáltató teljes körű felhasználói támogatást biztosít. Ennek ellenére felléphetnek a szolgáltatás időszakos szüneteltetésével járó előre nem tervezett, és váratlan üzemkiesések is.

9.2 A szolgáltatás szüneteltetésének további feltételei

A szolgáltatás rendkívüli állapot, szükségállapot, továbbá az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében átmenetileg szüneteltethető a Felhasználó utólagos értesítése mellett.

9.3. A szolgáltatás felfüggesztése

A Szolgáltató felfüggesztheti az Egyedi adatszolgáltatási szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtását, ha a Felhasználó szerződésszegést követ el, és a Szolgáltató
- a szerződésszegés megszüntetésére 15 napos határidővel felszólította a Felhasználót és a határidő eredménytelenül telt el,
- által megküldött számlát a Felhasználó a számla befizetésének határidejéig nem fizeti meg.
A szolgáltatás mindaddig szünetel, amíg a Felhasználó a fentieket nem orvosolja, vagy a Szolgáltató az Egyedi adatszolgáltatási szerződés felmondására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően az Egyedi adatszolgáltatási szerződést fel nem mondja.

10. Az Egyedi adatszolgáltatási szerződés felmondása, megszűnése

10.1. Az Egyedi adatszolgáltatási szerződés rendes felmondásának szabályai a Felhasználó részéről

Az Egyedi adatszolgáltatási szerződést a Felhasználó a szerződés határozott ideje alatt rendes felmondással nem jogosult megszüntetni. Amennyiben az Egyedi adatszolgáltatási szerződés a határozott idő elteltét követően határozatlan idejű szerződéssé alakul át, úgy azt a Felhasználó írásban, indoklás nélkül felmondhatja. A felmondási idő - a felmondás kézhezvételétől számított - 15 naptári nap. Felhasználó felmondását az iNFOBEX Kft címére juttatja el. A szolgáltatás megszüntetésének tényéről és időpontjáról a Szolgáltató írásban tájékoztatja a Felhasználót.

10.2. Rendes felmondás szabályai a Szolgáltató részéről

A Szolgáltató az Egyedi adatszolgáltatási szerződés rendes felmondására jogosult, annak határozott ideje alatt is, ha a jövőben nem lesz jogosult a szolgáltatás nyújtására.

10.3. Az Egyedi adatszolgáltatási szerződés rendkívüli felmondásának szabályai

Bármelyik fél írásban a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal megszüntetheti az Egyedi adatszolgáltatási szerződést azt követően, hogy a szerződésszegő magatartás megszüntetésére írásban 15 napos határidővel felszólította a szerződésszegő felet, és ez a határidő eredménytelenül telt el, vagy a szerződésszegés már nem hozható helyre.
Az eredménytelen felszólítást követően - amennyiben a szerződésszegő fél a Felhasználó volt - a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói nevet törli.
A Szolgáltató különösen akkor jogosult azonnali hatállyal a felmondás jogával élni, ha a Felhasználó
fizetési kötelezettségét a fizetési felszólítást követő harminc nap elteltével sem teljesítette, a szolgáltatott adatokat további felhasználásra harmadik félnek átadta, a szolgáltatott valós idejű adatokat a Szolgáltató jóváhagyása nélkül továbbította, a szolgáltatás igénybevétele során olyan magatartást tanúsít, amellyel veszélyezteti vagy akadályozza más Felhasználó hozzáférését a szolgáltatáshoz, a Felhasználó csőd, -felszámolási, -végelszámolási, avagy végrehajtási eljárás alá kerül.
Az Egyedi adatszolgáltatási szerződés felmondása nem mentesíti a Felhasználót a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól.

10.4. Rendkívüli felmondás oka Felhasználó részéről

A Felhasználó jogosult az Egyedi adatszolgáltatási szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani, ha a Szolgáltató saját hatáskörében eldöntve - anélkül, hogy erre akár az Egyedi adatszolgáltatási szerződés, akár az ASZF rendelkezései szerint jogosult lenne - egyoldalúan felfüggeszti a Szolgáltatást.

10.5. Megszűnik az Egyedi adatszolgáltatási szerződés:

- a határozott idő elteltével, amennyiben azt a felek meghosszabbítani/határozatlan idejűvé alakítani nem kívánják,
- közös megegyezéssel,
- felmondás esetén a felmondási idő lejártával,
- azonnali hatályú felmondással,
- a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
- a Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével,
- a természetes személy Felhasználó halálával.

11. Szolgáltatási díjak

11.1 A díjak mértéke

A szolgáltatás igénybevételéért a Felhasználó a jelen szerződés rendelkezései szerint köteles a jelen Általános Szolgáltatási Feltételekben meghatározott szolgáltatási díjakat megfizetni.

11.2 Számlázás módja

A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás alapján megküldi a számlát a Felhasználóhoz, aki a díjat befizeti a Szolgáltató számlájára.
Amennyiben a számla befizetésének határidejéig a Felhasználó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, tartozása rendezéséig a hálózati szolgáltatásokat nem veheti igénybe. A befizetés határideje a számlán fel van tüntetve. A számla rendezése pénzintézeten keresztül, átutalással történhet.

11.3 A szerződés megszűnése esetén beálló díjesedékesség

A Felhasználó köteles megfizetni a Szolgáltatónak az Egyedi adatszolgáltatási szerződés megszűnéséig felmerülő díjakat. Az Egyedi adatszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a Felhasználó által még ki nem egyenlített díjak, illetve díjrészletek azonnal lejárttá és esedékessé válnak.

11.4 Díjfizetési késedelem

A Felhasználó köteles a szolgáltatási díjakat azok esedékességekor maradéktalanul kiegyenlíteni. Amennyiben a Felhasználó a díjfizetési kötelezettségének fizetési határidőre nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF 11.5. pontja szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni.

11.5 Késedelmi kamat

A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat +8%. A késedelmi kamatot a nem, vagy késedelmesen megfizetett összeg(ek) után, annak esedékességétől a fizetésre kötelezett fél általi kiegyenlítés (jóváírás) napjáig kell számítani. A tartozás rendezéséig a szolgáltatásokat a Felhasználó nem veheti igénybe, a felhasználói név letiltásra kerül.

11.6 Számlapanasz

A Felhasználó a Szolgáltató által megküldött számlát a számlában szereplő fizetési határidőig írásban kifogásolhatja meg. A számlapanasz a számla kiegyenlítésre halasztó hatályú.
Amennyiben a Felhasználó a számlán feltüntetett befizetési határidőn túl jelent be számlapanaszt, azt a befizetett számlamásolat csatolásával fogadja el a Szolgáltató.
A Szolgáltató a vitatott összeget függő tételként kezeli, majd a számla egyeztetését és a panasz felülvizsgálatát rendeli el.
A kifogásnak tartalmaznia kell a számla számát, a kifogás jellegét és tárgyát.
Amennyiben a Felhasználó a számla összege ellen kifogással él és ezzel a Szolgáltató nem ért egyet, a Szolgáltató a felülvizsgált számla kézhezvételét követő 15 napon belül számlaegyeztetést kezdeményez. A számla kézhezvételétől számított 30 napon túl a számla elleni felszólalásra lehetőség nincsen. A Szolgáltató a számla elleni felszólalást követő 30 napon belül a felszólalót írásban értesíti a vizsgálat eredményéről, vagy amennyiben az indokolt, a vizsgálati határidő meghosszabbításáról.
A számlaegyeztetésen kölcsönösen elismert összegek rendezése 5 banki napos fizetési határidővel történik.
Alaptalan számlapanasz esetén a Felhasználó köteles az ÁSZF-ben meghatározott késedelmi kamatot fizetni a kifogásolt és az esedékességkor ki nem egyenlített számla vagy annak részösszege után.
A számla összegét a döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kell megfizetni. Elutasító döntés esetén az ÁSZF-ben meghatározott késedelmi kamat az eredeti esedékesség
dátumával kerül felszámításra. A Felhasználó megalapozott számlapanasza esetén a téves számla alapján a Felhasználó által kiegyenlített díjat, vagy annak részét a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott késedelmi kamattal köteles jóváírni, vagy visszafizetni a Felhasználónak.

12. Szerződő felek felelőssége

12.1 Felhasználó felelőssége, szerződésszegése

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételét másnak átengedi, felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás felhasználásáért, amely a felhasználói nevén keresztül történik.

12.2 Szolgáltató felelőssége

Az Egyedi adatszolgáltatási szerződés késedelmes, vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató kizárólag a Felhasználó vagyonában okozott értékcsökkenésért felelős, vagyis a Szolgáltató nem köteles megtéríteni sem a Felhasználó elmaradt hasznát, sem pedig azon költségeit, amelyek a Felhasználót ért vagyoni hátrány megszüntetéséhez szükségesek. A hibás teljesítés eseteit a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek tartalmazzák.
A Szolgáltató felelőssége felróhatósága esetén áll fenn, azaz a Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható.
Nem minősül a Szolgáltató részéről felróható magatartásnak az, ha a szolgáltatás hibája más érintett szolgáltató hálózatán vagy a Felhasználó érdekkörében, illetve nekik felróható okból következik be.
A nem megfelelően titkosított értesítéshez illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, az értesítés tartalma módosulhat, illetve elveszhet, mely nem minősül a Szolgáltató részéről felróható magatartásnak.

13. Vis major

Vis majornak minősülnek a fél érdekkörén, ellenőrzésén, irányításán, illetve befolyásolási lehetőségén kívül eső, előre nem látható körülmények, amelyek megakadályozzák az Egyedi adatszolgáltatási szerződés teljesítését. Ezek az esetek a szerződő Feleket az Egyedi adatszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésében korlátozzák, vagy gátolják és ennek eredményeként vétlen módon vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoznak. Vis major esetén az érintett fél mentesül az Egyedi adatszolgáltatási szerződés szerinti kötelezettségének teljesítése alól, de csak olyan mértékben, amennyiben őt az esemény gátolja szerződéses kötelezettségének teljesítésében, és az alatt az idő alatt, amely alatt az esemény hatása fennáll. Felek a nem megfelelő teljesítést eredményező, érdekkörükön kívül, részükre fel nem róhatóan bekövetkező körülményekről egymást haladéktalanul értesítik és következményeinek elhárításával kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.

14. Személyes adatok felhasználása hírlevél küldésére

A Szolgáltató a Felhasználó önkéntesen megadott személyes adatait - a Felhasználó ellenkező kikötése hiányában - szolgáltatásiról hírlevél küldésére, új szolgáltatásairól való tájékoztatásra felhasználhatja.
A Felhasználó számára biztosított az a jog, hogy személyes adatainak felhasználását korlátozza, vagy megtiltsa. Ennek értelmében a Felhasználó a jelen ÁSZF módosítás hatályba lépésétől számított 30 napon belül nyilatkozhat, hogy személyes adatait a Szolgáltató a fenti célokra felhasználhatja, vagy ezt megtiltja. A nyilatkozat hiányában a Szolgáltató az adatok felhasználására a jelen pontban rögzített célra jogosult.
A Felhasználó a későbbiekben is bármikor jogosult személyes adatainak felhasználását korlátozni vagy megtiltani.

15. Vegyes rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. Szerződő felek az ÁSZF-ben, vagy az Egyedi adatszolgáltatási szerződésben szabályozott jogviszonyukkal kapcsolatos vitájuk elbírálására a Bajai Járásbíróság, illetőleg összeghatártól függő módon a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen ÁSZF az aláírásának napján lép hatályba.

Baja, 2017. július 5.

Infobex Informatikai és Szolgáltató Kft.
6500 Baja, Szegedi út 121. Földszint 2.
Telefon: 79/523-168 Fax: 79/523-162
Adószám: 23747405-2-03

SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK, SZOLGÁLTATÁS IDŐPONTJA

16. A Geodéta-NET RTK Központ valós idejű adatokra vonatkozó szolgáltatásainak ellenértékei 2017. július 5.-től

16.1 Átalánydíjas szolgáltatások

365 napos korlátlan hozzáférés: 150.000 Ft +ÁFA
30 napos korlátlan hozzáférés: 15.000 Ft + ÁFA


16.2 Egyéb kedvezmények

Ha a Felhasználó ötnél több felhasználói névre, vagy 1 évnél hosszabb időtartamra kér hozzáférést, az iNFOBEX Kft egyedi ajánlatot ad.


17. Az átalánydíjas szolgáltatás feltételei

Az átalánydíjas szolgáltatáshoz a Felhasználónak le kell töltenie az 1. sz. mellékletet (MEGRENDELŐ LAP), ki kell jelölnie a kívánt szolgáltatást és cégszerűen aláírva el kell juttatni az iNFOBEX Kft részére. A megrendelés alapján a Szolgáltató által kibocsátott számla elkészítése után kezdődhet az átalánydíjas szolgáltatás igénybevétele. Az átalánydíjas szolgáltatás kezdő napját a megrendelő lapon kell megjelölni. A szolgáltatási díjak megváltoztatása, a már korábban megkötött átalánydíjas szolgáltatás feltételeit nem befolyásolja.

18. Rendelkezésre állás

18.1 A szolgáltatás időbeli korlátja

A Szolgáltató a szolgáltatás rendelkezésre állását egész évben munkanapokon 7:00 és 17:00 óra között, ügyfélszolgálati támogatással biztosítja. A szolgáltatás a fent megjelölt szolgáltatási terminuson túl is üzemel, a szolgáltatás rendelkezésre állását azonban ezen kívül eső időszakokban a Szolgáltató nem garantálja.

18.2 A szolgáltatás területi korlátja

A szolgáltatás Internet kapcsolaton keresztül érhető el, ezért a lefedett területen belül is kizárólag ott érhető el, ahol biztosított az Internethez való hozzáférés. A terepi Internet elérést mobil telekommunikációs cégek GPRS szolgáltatásinak igénybevételével lehet biztosítani. Megbízható mobil adatátviteli kapcsolat hiányában a GNSS valós idejű korrekciós szolgáltatás elérhetősége korlátozott.

18.3 Karbantartás

A Szolgáltató végzi a kezelésében lévő referenciaállomásokon és a Geodéta-NET RTK Központban üzemelő eszközök és szoftverek karbantartását. A rendes karbantartást (hardvercsere, szoftvercsere, felújítás, bővítés) megelőzően a Szolgáltató legalább 5 nappal korábban értesíti a Felhasználót a tervezett üzemszünetről.

18.4 A hibás teljesítés

Hibás teljesítésnek számít / a szolgáltatás kiesési idejének számít ha:
a valós idejű RTK korrekciókat továbbító internetes szerver (NtripCaster) nem érhető el, az RTK szolgáltatások válnak elérhetetlenné.
Nem számít(anak) hibás teljesítésnek / a szolgáltatás kiesési idejébe nem számít(anak) bele: a Felhasználó saját eszközeinek üzemképtelensége, a tervezett üzemszünetek,
a Felhasználók által igénybe vett mobil telekommunikációs szolgáltatás esetleges kiesése,
egyéb, a Szolgáltatónak nem felróható okok miatt bekövetkezett kiesések.

19. Hibabejelentés

A Felhasználók telefonon (79/523-168) és e-mailen (geodetanet{at}infobex{dot}hu) keresztül tehetnek hibabejelentést munkanapokon hétfőtől péntekig 7:00 és 17:00 óra között
Az iNFOBEX Kft munkatársai a hiba elhárítását a hibabejelentés után munkaidőben azonnal elkezdik, amennyiben ezen hiba a Szolgáltató kezelésében lévő rendszerben lép fel.

Baja, 2017. július 5.

Infobex Informatikai és Szolgáltató Kft.
6500 Baja, Szegedi út 121. Földszint 2.
Telefon: 79/523-168 Fax: 79/523-162
Adószám: 23747405-2-03